HITT Blaricum

Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Dit is het Privacy Policy van The Fit Boutique B.V. gevestigd aan de Meentweg 37F, 1261XS, Blaricum. 

The Fit Boutique B.V hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Fit Boutique B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als The Fit Boutique B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. The Fit Boutique  B.V. behoudt het recht om deze privacy Policy ieder moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. 

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door The Fit Boutique B.V. 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Automatische incasso; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst; 
 • Het reserveren van groepslessen; 
 • Het gebruik van de The Fit Boutique app; 
 • Contact momenten met Trainmore. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht; 
 • Het overeengekomen lidmaatschap; 
 • Dag pas aanvragen; 
 • Incasso-opdrachten; 
 • Email, telefoon, Webchat, Sociale mediakanalen of andere manieren Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Fit Boutique B.V. de volgende persoonsgegevens van jouw vragen: 
 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Foto; 
 • Geslacht; 
 • IBAN-rekeningnummer. 

Je persoonsgegevens worden door The Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door The Fit Boutique B.V. 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 
 • Het afsluiten van een lidmaatschap 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Fit Boutique B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; • Achternaam; 
 • E-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden door The Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door The Fit Boutique B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 • Mondelinge toestemming, digitale aanvraag voor informatie; 
 • Afgifte visitekaartje; 
 • Contact formulier website; 
 • Via koppeling via social oa. op LinkedIn, Facebook, Instagram. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Fit Boutique B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen: 
 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden door The Fit Boutique B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; • Het verzorgen van de groepslesreservering via de app; 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

The Fit Boutique B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens The Fit Boutique B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Website The Fit Boutique 

Op de website van The Fit Boutique maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid

Hier kunt u uw cookie instellingen aanpassen.

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens

The Fit Boutique B.V. 

Meentweg 37F 1261 XS Blaricum 

[email protected]

KVK: 81268041